شروع شد غزلم…

می‌گویند وقتی هواپیما، به آن عظمتش، چند هزار کیلومتر راه را طی می‌کند بیشترین سوختش را همان ابتدای بلند شدن از زمین مصرف می‌کند. پشت…